Общи условия за използване на https://www.amzprosale.com/

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на https://www.amzprosale.com/, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Сани 09 ЕООС с ЕИК 206588886, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: info@amzprosale.com

Телефон: +359 887580233

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

 1. Интелектуална собственост
 • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 1. Ограничаване на отговорността
 • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
 • Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

 1. Регистрация на потребители
 • Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.
 • При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.
 1. Използване на уебсайта
 • Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
 • Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.
 1. Други
 • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

МОЛЯ ПРОЧЕТИ! https://www.amzprosale.com/ ИЗИСКВА РАЗГЛЕЖДАНЕ ЗА И КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ВИ НА ДОСТЪП.

ПРОЧЕТЕНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОЧЕТЕНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА https://www.amzprosale.com/ СА НЕОБХОДИМИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА https://www.amzprosale.com/ ПРЕДОСТАВЯЩИ ВИ ПРАВОТО ДА ПОСЕЩИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВАЙТЕ С НЕГО.

НА ВСИЧКИ ЛИЦА СЕ ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО ТОЗИ САЙТ, ОСВЕН АКО НЕ ПРОЧЕТАТ И ПРИЕМАТ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

КАТО ГЛЕДАТЕ, ПОСЕЩАВАТЕ, ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУВАТЕ С https://www.amzprosale.com/ ИЛИ С ВСЯКАКВИ БАНЕРИ, ИЗКАЧВАЩИ ПРОЗОРИ ИЛИ РЕКЛАМИ, КОИТО СЕ ПОЯВЯТ НА НЕГО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА https://www.amzprosale.com/.

НА ВСИЧКИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ СЕ ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО https://www.amzprosale.com/. АКО СТЕ ПОД 18 ГОДИНИ, ЗА ВАС Е НЕЗАКОННО ДА ПОСЕЩАВАТЕ, ЧЕТЕТЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУВАТЕ С https://www.amzprosale.com/ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН. https://www.amzprosale.com/ СПЕЦИАЛНО ОТКАЗВА ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ОБХВАНАТО ОТ ЗАКОНА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА ОНЛАЙН (COPA) ОТ 1998 Г.

https://www.amzprosale.com/ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ЗРИТЕЛ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА. СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО ПРИЕМАТЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, https://www.amzprosale.com/ Е РАЗРЕШЕНО ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ЗА МНОГО ДРУГИ УПОТРЕБИ.

УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМАТ УТВЪРЖДАВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КАТО ЧАСТ ОТ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА https://www.amzprosale.com/, ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ЗА ПРОМЕНИТЕ.

СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Посетители, зрители, потребители, абонати, членове, филиали или клиенти, наричани тук заедно „Посетители“, са страни по това споразумение. Уебсайтът и неговите собственици и/или оператори са страни по това споразумение, наричано тук „Уебсайт“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ

Освен ако не сте сключили изричен писмен договор с този уебсайт за противното, посетителите, зрителите, абонатите, членовете, филиалите или клиентите нямат право да използват тази информация в търговска или публична среда; те нямат право да го излъчват, копират, запазват, отпечатват, продават или публикуват части от съдържанието на този уебсайт. Преглеждайки съдържанието на този уебсайт, вие се съгласявате с това условие за гледане и потвърждавате, че всяко неразрешено използване е незаконно и може да ви подложи на граждански или наказателни санкции. Отново, Посетителят няма никакви права да използва съдържанието или части от него, включително неговите бази данни, невидими страници, свързани страници, базов код или друга интелектуална собственост, която сайтът може да съдържа, по каквато и да е причина за каквато и да е употреба. Нищо. Посетителят се съгласява с обезщетение за щети в размер на 100 000 щатски долара в допълнение към разходите и действителните щети за нарушение на тази разпоредба. Посетителят гарантира, че той или тя разбира, че приемането на тази разпоредба е условие за гледане и че гледането представлява приемане.

СОБСТВЕНОСТ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРОДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

Уебсайтът и неговото съдържание са собственост или са лицензирани от уебсайта. Материалите, съдържащи се на уебсайта, трябва да се считат за собственост и защитени с авторски права. Посетителите нямат никакви права върху съдържанието на сайта. Използването на съдържанието на уебсайта по каквато и да е причина е незаконно, освен ако не е направено с изричен договор или разрешение на уебсайта.

ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ САЙТА, КО-БРАНДИРАНЕ, „РАМКИРАНЕ“ И ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА САЙТ СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако не е изрично упълномощен от уебсайта, никой не може да прави хипервръзки към този сайт или части от него (включително, но не само, лога, търговски марки, марки или защитени с авторски права материали) към техния по каквато и да е причина. Освен това не ви е позволено да препращате към url (адреса на уебсайта) на този уебсайт в комерсиални или некомерсиални медии без изрично разрешение, нито ви е позволено да \’рамкирате\’ сайта. Вие изрично се съгласявате да си сътрудничите с уебсайта за премахване или дезактивиране на всякакви подобни дейности и да носите отговорност за всички щети. С настоящото вие се съгласявате с неустойка в размер на $100 000,00 плюс разходи и действителни щети за нарушаване на тази разпоредба.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

Уебсайтът отхвърля всякаква отговорност за точността на съдържанието на този уебсайт. Посетителите поемат целия риск от разглеждането, четенето, използването или разчитането на тази информация. Освен ако не сте сключили изричен договор за противното с уебсайта, нямате право да разчитате на която и да е информация, съдържаща се тук, като точна. Уебсайтът не дава такава гаранция.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ СОФТУЕР ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. ПОСЕТИТЕЛЯТ ПОЕМА ЦЕЛИЯ РИСК ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ КОРУПЦИОННИ ФАКТОРИ.

Уебсайтът не поема отговорност за повреда на компютрите или софтуера на посетителя или на всяко лице, с което посетителят впоследствие комуникира от повреден код или данни, които неволно са предадени на компютъра на посетителя. Отново, посетителят преглежда и взаимодейства с този сайт или с банери, изскачащи прозорци или реклами, показани на него, на свой собствен риск.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯ

Посетителят изтегля информация от този сайт на свой собствен риск. Уебсайтът не дава гаранция, че изтеглянията не съдържат повреждащи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Като разглежда, използва или взаимодейства по какъвто и да е начин с този сайт, включително банери, реклами или изскачащи прозорци, изтегляния и като условие на уебсайта да позволява законното му гледане, Посетителят завинаги се отказва от всички права на искове за щети от каквито и да било и всяко описание, основано на какъвто и да е причинно-следствен фактор, водещ до каквато и да е възможна вреда, без значение колко отвратителна или обширна, независимо дали е физическа или емоционална, предвидима или непредвидима, независимо дали е от личен или бизнес характер.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Посетителят се съгласява, че в случай, че причини щети, които Уебсайтът е длъжен да плати, Посетителят, като условие за гледане, обещава да възстанови Уебсайта за всички.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Посетителят се съгласява като условие за разглеждане, че всяка комуникация между Посетителя и уебсайта се счита за подаване. Всички подавания, включително части от тях, графики, съдържащи се в тях, или което и да е съдържание на подаването, стават изключителна собственост на уебсайта и могат да бъдат използвани без допълнително разрешение за комерсиална употреба без допълнително заплащане от какъвто и да е вид. Посетителят се съгласява само да съобщи тази информация на уебсайта, която желае завинаги да позволи на уебсайта да използва по какъвто и да е начин, както сметне за добре. „Изпращания“ също е разпоредба на Политиката за поверителност.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се дължи никакво допълнително известие от какъвто и да е вид по каквато и да е причина. Посетител и Посетителят изрично гарантира разбирането, че правото на известие се отказва като условие за разрешение за преглед или взаимодействие с уебсайта.

СПОРОВЕ

Като част от съображенията, които Уебсайтът изисква за разглеждане, използване или взаимодействие с този уебсайт, Посетителят се съгласява да използва обвързващ арбитраж за всеки иск, спор или противоречие („ИСК“) от всякакъв вид (независимо дали по договор, правонарушение или по друг начин) произтичащи от или свързани с тази покупка, този продукт, включително проблеми с набирането, проблеми с поверителността и проблеми с условията за използване.

Арбитражът се провежда в съответствие с правилата на Американската арбитражна асоциация, които са в сила към датата, на която спорът е представен на Американската арбитражна асоциация. Информация за Американската арбитражна асоциация, нейните правила и формуляри са достъпни от Американската арбитражна асоциация, 335 Madison Avenue, етаж 10, Ню Йорк, Ню Йорк, 10017-4605. Изслушването ще се проведе в града или окръга на Продавача.

В никакъв случай зрителят, посетителят, членът, абонатът или клиентът нямат право да се обърнат към съда или да имат съдебен процес. Зрител, посетител, член, абонат или клиент няма да имат право да участват в предсъдебно откриване, освен както е предвидено в правилата; няма да имате право да участвате като представител или член на който и да е клас ищци, отнасящи се до който и да е иск, предмет на арбитраж; решението на арбитъра ще бъде окончателно и обвързващо с ограничени права на обжалване.

На победилата страна ще бъдат възстановени от другата страна всички разходи, свързани с арбитражния спор, включително адвокатски хонорари, такси за събиране, такси за разследване, пътни разходи.

ЮРИСДИКЦИЯ И МЯСТО

Ако някакъв въпрос относно тази покупка бъде отнесен пред съд, преди или след арбитраж, зрителят, посетител, член, абонат или клиент се съгласява единствената и правилна юрисдикция да бъде щатът и градът, посочени в информацията за контакт на собственика на мрежата, освен ако тук не е посочено друго. В случай, че съдебният спор е във федерален съд, правилният съд ще бъде най-близкият федерален съд до адреса на Продавача.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Зрител, посетител, член, абонат или клиент се съгласява, че приложимият закон, който ще се прилага във всички случаи, е този на държавата на Продавача.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Продавачът на този продукт е:

Amz ProSale

Стара Загора
България

Имейл за връзка: info@amzprosale.com, Всички права запазени.