Как да складираме стока в Европа

Ако складирате стоки на територията на страна в Европейския съюз, преди да ги продадете на крайни клиенти, е необходимо да се регистрирате за ДДС в съответната страна, като това е задължително според закона. Самото складиране представлява вид данъчна транзакция, от която възниква задължението за наличие на ДДС номер, през който се отчитат и декларират начислените ДДС към клиентите и дължимите ДДС към местната данъчна администрация.

За да получите немски ДДС номер като българско юридическо лице, обикновено отнема около месец и половина. Времето може да варира, зависи от правилно попълнените регистрационни данни и документи, както и от заетостта на данъчните служби в Германия.

В Германия редовността на подаване на ДДС декларация зависи директно от оборота, реализиран през предходната календарна година. Стандартната редовност е тримесечна, но ако оборотът и дължимият ДДС превишат 7500 евро през предходната година, фирмата е задължена да подава месечни ДДС декларации и да внася дължимия ДДС на месечна база.

ДДС за осъществените онлайн продажби в Германия се заплаща до 10-то число на всеки месец, следващ следващото тримесечие. Например, за периода януари-март 2023 г., ДДС се заплаща до 10-ти април 2023 г. Плащането се извършва по банков път към данъчната служба в Германия, като се посочи периода на отчитане, както и ДДС номера на фирмата.

Не складирайте стока на територията на държава в Европейския съюз ако нямате местно ДДС!

Ако има нужда от съпътстващи услуги като съдействие при първоначална регистрация по ДДС в Германия и Франция, както и последващо периодично ДДС деклариране, може да се свържете с нас. Контакт с нас